مدیریت پرستاری

تعداد بازدید:۸۰۹۷

فاطمه محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد  مراقبت های ویژه

مدیریت خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد این فرد با پیشنهاد و هماهنگی مدیرا رییس اداره پرستاری دانشگاه و رییس بیمارستان تعیین می گردد شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد.

 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان (از طریق برنامه های آموزشی داخل و خارج مرکز کادر پرستاری و آموزش به بیمار، آموزش های ملون ضمن خدمت

 • گردآوری اطلاعات از مرکزشامل: نمودار سازمانی مصوبه هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهانه و سالانه گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان - مددجویان بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده - منابع شامل نیروی انسانی پرستاران، تکنسین های کاردان و کارشناس های اطاق عمل و هوشبری بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران، فوریت ها و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهینه تجهیزات، صرفه جویی در مصرف انرژی و نظایر آن

 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

 • مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز از طریق شرکت در جلسات بودجه بندی بیمارستان و دانشگاه و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

 • برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز

 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری پر اساس استانداردهای علمی، مقایسه آن با وضع موجود و برآورد کمبودهای پرستاری و گزارش آن به مقامات مافوق

 • اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مساله

 • تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات خطی مشی ها و آموزش های اختصاصی و نظایر آن

 • بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزار های ابلاغی توسط وزارت متبوع

 • پیگیری امور فرهنگی و حرفه ای و انجام دادن تشریفات رسمی و اجتماعی به عنوان نماینده پرستاری در سازمان نقش تشریفات) نظیر برگزاری روز پرستار و مشارکت در برنامه های نهادهای علمی، صنفی و نظایر آن

 • شرکت در جلسه مدیران اجرایی مشارکت فعال در برنامه های اعتبار بخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و نظایر آن، بحران، مدیریت خطر

 • نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود

 • نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها

 • نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی

 • سازمان دهی جلسات منظم با سرپرستاران، سوپر وایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد؛ رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود

 • ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروه پرستاری با مشارکت دانشکده های پرستاری و مامایی

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱