مسئول داروخانه

تعداد بازدید:۱۸۴۱

مسئول واحد: سهیلا ضیایی

شرح وظایف

 • کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از ریاست، مدیریت و مسئول فنی داروخانه مرکز
 • تامین داروهای موردنیاز مرکز، پیگیری درخواستهای دارویی و تحویل ( توزیع)آنها به بخشها و انجام کلیه امور اداری ازقبیل قبض انبار و حواله انبار و... طبق روال قانونی و دستورالعملهای ابلاغی از طرف دانشگاه و وزارت متبوع
 • انجام برچسب گذاریهای داروها در موارد اشاره شده در راهنمای اعتبار بخشی بیمارستانها ازجمله داروهای پرخطر، مشابه،داروهای با الزام نگهداری در تاریکی، داروهای یخچالی و....
 • انجام انبارش اصولی برای کلیه داروها و رعایت موارد مصوب در خصوص داروهای حیاتی، استراتژیک، سایتو توکسیک، گرانقیمت، مخدر و...
 • تعیین نقطه سفارش داروها و پیش بینی موارد احتمالی کمبودهای مقطعی داروها، کنترل نحوه نگهداری و تاریخ انقضا انواع دارو در انبارها
 • انجام فرمولاری یا فهرست بندی داروها  همچنین ریکال یا فراخوان داروها زیر نظر مسئول فنی داروخانه
 • آشنایی با تخصصهای مرکز و کیسهای مراجعه کننده سرپایی و بستری و همچنین داروهای مورد مصرف
 • تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
 •  ایجاد هماهنگی و همکاری بین کارکنان واحد داروخانه با سایر واحدها
 •  شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران وارائه پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
 •  ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها
 • کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهانه پرسنل
 • برگزاری کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان در فواصل زمانی مورد نیاز
 • آشنایی و آگاهی کامل در مورد کیسهای مراجعه سرپایی و بستری در بخشهای بیمارستان، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
 • همکاری باسوپروایزرآموزشی درزمینه نیاز سنجی آموزشی پرسنل وهمکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی  
 •  مطالعه و بررسی ثبات شکل دارویی با گذشت زمان
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸