مسئول فنی داروخانه

تعداد بازدید:۳۰۱۶

دکتر صبا رضوانی

مدرک تحصیلی : دکتر داروساز

شرح وظایف

 • کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از ریاست و مدیریت مرکز و نظارت بر ممنوعیت تبلیغات شرکتهای دارویی
 • نظارت برکلیه امور داروخانه و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقا وضعیت موجود و تعامل با مسئول داروخانه
 • ابلاغ فورمولاری یا فهرست بندی داروها
 • پیگیری و نظارت برانجام برچسب گذاریهای داروها در موارد اشاره شده در راهنمای اعتبار بخشی بیمارستانها ازجمله داروهای پرخطر، مشابه،داروهای با الزام نگهداری در تاریکی، داروهای یخچالی و....
 • نظارت و مدیریت داروهای پرخطر، مشابه،داروهای با الزام نگهداری در تاریکی، داروهای یخچالی، حیاتی، استراتژیک، سایتو توکسیک، گرانقیمت، مخدر و ... حضور میدانی و بررسی موردی در موارد مذکور
 • تدوین فارماکوپه مرکز
 • نظارت و همکاری در باز نگری فراخوان یا ریکال  دارویی
 • نظارت بر داروهای تجویز شده بصورت بازدیدهای راندوم از پروندهای بیماران و سرکشی به اتاقهای تریتمنت بخشها، همچنین بررسی اطلاعات بیماران با دسترسی مورد نیاز و نظارت بر توزیع داروها
 • حضور میدانی در امحائ داروهاو تجهیزات دارویی که طبق مقررات مجوز آن اخذگردیده است
 • شرکت در کمیته ها و جلسات مربوطه
 •  پیش بینی داروهای جایگزین برای موارد احتمالی کمبود مقطعی
 •  مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان و شرکت در جلسات ژورنال کلاب و کیس ریپورت
 •  آشنایی و آگاهی کامل در مورد کیسهای مراجعه سرپایی و بستری در بخشهای بیمارستان، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
 •  مطالعه و بررسی ثبات شکل دارویی با گذشت زمان
 • مشخص نمودن تداخلات دارویی
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱