انبار

تعداد بازدید:۱۳۳۷

حمیده مقالی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف

 • اجرای صحیح انبار داری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری
 • درخواست خریدکالاهای مورد نیاز مرکز، مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار ، عدم تراکم بیش از حد کالا وجلوگیری کمبود کالا در انبار
 • مشخص نمودن نقطه سفارش و نقطه حیاتی وسایل مورد استفاده در مرکز
 • شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداری آنان طبق کاتالوگ ها و بروشورهای شرکت های تولید کننده
 • تنظیم صورتجلسه از نتیجه انبار گردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی در مورد علل آن
 • شرکت فعال در انبار گردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسولین اعزامی در این خصوص
 • نگهداری مدارک موجودیهای واقعی کالاها در انبار
 • مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودیها در برابر مخاطرات به روش استاندارد
 • نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوطه
 • نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت 
 • هماهنگی با واحد کارپردازی، حسابداری و مسئولین مربوطه
 • همکاری با بازرسان اعزامی از واحدهای مرتبط
 • حفظ و حراست از کلیه اجناس تحویل شده به انبار در برابر مخاطرات
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق    
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳