تدارکات

تعداد بازدید:۱۶۶۵

رسول طلوعی 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شرح وظایف

 • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

 • پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم

 • همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها

 •  بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها و تطبیق با آیین نامه ملی و معاملاتی

 • امضاء پیش نویسها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی

 • شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به کارپردازی

 • بررسی درخواست خرید و تحویل اجناس خریداری شده به انبار و تحویل حواله و رسید انبار

 • خرید کلیه اقلام و مواد مورد نیاز مرکز

 •  تهیه وتامین نیازهای تدارکاتی واحدها وبخشهای  مختلف

 • بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها

 •  ارتباط مستقیم با فروشندگان

 • تعیین منبع مناسب خریدباحداقل بهاء

 • بررسی قیمت و شرایط خرید و دریافت ضمانتنامه ها و سایر موارد خرید

 •  مرتب کردن ،تکمیل ، امضاء و مهر مستندات و ارسال آنهابه حسابداری

 •  ثبت کامپیوتری اطلاعات کارپردازی

 •  تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱