مددکاری

تعداد بازدید:۲۳۹۹

شهناز شهبازی

شرح وظایف

 • تشویق نمودن بیماران به استفاده از یکی از بیمه های اجتماعی و راهنمایی قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه
 • تشویق نیکوکاران و کارفرمایان به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و جذب افراد خیر جهت رسیدگی به خانواده های بی بضاعت
 • مصاحبه و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی، درمانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی بیماران در ارتباط اجتماعی با بیماری
 • تشکیل پرونده اجتماعی برای موارد طولانی مدت
 •  بررسی امکانات و استفاده از منابع برای بیماران و اتخاذ راه حلهای مناسب جهت رفع مشکل آنان
 • بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی و حل مشکلات پرداخت هزینه‌های درمانی از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع موجود
 •  مشاوره و ایجاد ارتباط مطلوب و سالم بین بیمار، موسسه، خانواده به منظور حل مشکل آنان
 • تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق
 • پیگیری اقدامات مددکاری تا حصول نتیجه و قادر سازی بیماران و سایر مددجویان
 • تماس با موسسات درمانی در ارتباط با هماهنگی و کاهش مشکلات بیماران بستری و سرپایی که به درمان نیاز دارند
 • راهنمایی و هدایت بیماران به مراکز تهیه وسایل پزشکی و کمک پزشکی
 • راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای و تصمیم و گسترش بیمه همگانی
 • تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی، اجتماعی بیماران و ارائه به کمیسیونهای پزشکی و از کار افتادگی می باشند.
 • شناسایی بیماران مشکل دار در استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانی و ارائه راه حل و تلاش جهت حل این مشکلات
 • ثبت دفتری اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی وبستری در واحد جهت ارائه عملکرد ماهیانه یا سالیانه
 • ارتباط و همکاری با (NGOs) و سازمانهای اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از آنها به نفع بیماران و خانواده ایشان
 • بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد
 • مشارکت در برنامه‌های کنترل و پیشگیری بحرانهای اجتماعی و همکاری و مشارکت در بحرانهای طبیعی
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸