دفترداری

تعداد بازدید:۱۴۷۷

میلاد دشتی

مدرک تحصیلی :کارشناس حسابداری

شرح وظایف

 

 • تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری
 • صدوراسناد حسابداری باتوجه به نظام مالی دانشگاه
 • اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی
 • ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده
 • کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی و صدور آنها
 • اتخاذ ترتیبات مناسب به منظور تدارک و پلمپ بموقع دفاتر قانونی
 • ثبت دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه مربوطه و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونیو تهیه گزارش آزمایشی
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحدهای مالی
 • همخوانی هزینه ها با اداره اعتبارات
 • همخوانی تخصیصهای پرداختی و پاس اسناد کارپردازی
 • کنترل دقیق عملیات  و اسناد و مدارک ثبت شده در رایانه
 • ثبت کلیه قراردادهای منعقده در سیستم نرم افزار
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳