اسناد پزشکی

تعداد بازدید:۱۴۳۱
 • جوابگویی به سازمانهای طرف قرارداد و شفاف سازی در خصوص دریافت هزینه ها از بیماران آن سازمانها
 • کنترل ونظارت بر هزینه  درمان بیماران بستری و سرپایی
 • کنترل ونظارت بر کار منشی های  بخشهای  بستری و اتا ق عمل
 • انجام تحلیل کمی پرونده ها و چک نمودن پرونده ها از نظر مهر و امضاداشتن گزارشات و دستورات
 • پیگیری جهت تکمیل پرونده های ناقص توسط پزشکان معالج بیمار
 • پیگیری و رفع نقص پرونده ها به لحاظ کیفی و کمی
 • بررسی کسورات بیمه ها
 • انجام دستورات مقام مافوق
 • کنترل پرونده های تحت نظر و سرپایی وچاپ صورتحساب و ریز خدمات  برای سازمانهای بیمه گر
 • ثبت کسورات بیمه ها در HIS
 • مرتب کردن پرونده ها بر طبق لیست HIS و ارسال به بیمه
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸