کنترل عفونت

تعداد بازدید:۴۸۳۶

ثریا محمودی

مدرک :کارشناس پرستاری

شرح وظایف

 • شناخت منبع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.

 • بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی "

 • همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی سوپروایزر آموزش به بیمار

 • شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود

 • تنطیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان طبق برنامه های کشوری

 • ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت

 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی

 • بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش ها و علائم بالینی و ثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش های لازم به کمیته مزبور

 • تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخش های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

 • نظارت و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع، کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه

 • نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود

 • همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص تحقیق، کنترل و ارزشیابی بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

 • شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارش ها و دریافت دستورالعمل های اجرایی

 • نظارت بر رعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت، اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و پزشکان

 • مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی (کنترل آنتی بادی پرسنل پس از انجام | واکسیناسیون، اجرای فرآیند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه)

 • کنترل پوشش های محافظتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی

 • همکاری در منترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک

 • انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای این سنجه ها

 • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی رعایت مقررات اخلاقی و مشخصات فردی)

 • شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

 • ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده در درمان از نظر کنترل عفونت و تایید یا رد خریداری این محصولات

 • ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

 • همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت

 • مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار های

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۱