بایگانی و تفکیک

تعداد بازدید:۱۲۲۶

فاطمه محرمی - الهام حسن وند

شرح وظایف

 • پاسخگویی به ارباب رجوع، مکاتبات و نامه های اداری
 • بایگانی پرونده های بستری
 • بایگانی پرونده های سرپایی
 •  بایگانی پرونده های اورژانس
 • راکد کردن پرونده ها
 • امور مربوط به امحاء پرونده ها
 • تفکیک و تنظیم(مرتب سازی) اوراق پرونده ها براساس استاندارد موجود
 • پوشه کردن پرونده ها
 • انجام تحلیل کمی پرونده ها(گرفتن نقص پرونده ها )
 • ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
 • پیگیری پرونده های خارج شده از واحد
 • بازیابی پرونده های پزشکی بیماران در صورت نیاز
 • انجام سایر موارد محوله از طرف مسئول مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸