فرم مواجهه شغلی (نیدل استیک)

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • سمت*
  2
 • بخش*
  3
 • سابقه کار*
  4
 • سن*
  5
 • جنس*
  6
 • تاریخ مراجعه*
  7
 • نوع مواجهه (نوع وسیله)*
  8
 • سابقه واکسیناسیون هپاتیت ب*
  9
 • نتیجه تیتر آنتی بادی*
  10
 • زمان مواجهه*
  زمان برقراری IV LINE
  زمان تزریق عضلانی
  زمان خونگیری
  زمان عمل جراحی
  جاگذاری بیستوری
  جابه جایی زباله
  11
 • سایر موارد*
  12
 • علل نیدل استیک*فقط یکی انتخاب کنید
  ناآگاهی پرسنل
  بی احتیاطی پرسنل
  شلوغی بخش
  13
 • مشخصات مربوط به بیمار
  14
 • نام و نام خانوادگی بیمار*نام کامل
  15
 • کد پذیرش*
  16
 • سن*
  17
 • آدرس و تلفن*
  18
 • منبع نامعلوم*
  19
 • اقدامات انجام یافته توسط پرستار کنترل عفونت مرکز*توضیح بیشتر
  20