پرسشنامه سنجش رضایتمندی پرسنل از خدمات واحد تغذیه

پرسشنامه رضایتمندی بیماران از خدمات واحد تغذیه
 • 0
 • تاریخ*تاریخ تکمیل
  1
 • اطلاعات بیمار
  2
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • واحد*
  4
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  5
 • در ارتباط با کیقیت و کمیت غذا هریک از موارد زیر را چگونه ارزیابی میکنید
  6
 • عنوان*ضعیفمتوسطخوب
  تنوع برنامه غذایی بیمارستان
  شکل ظاهری، طعم و مزه غذا
  کفایت و حجم غذا
  مخلفات همراه غذا (ماست، سالاد، سوپ و ...)
  دمای غذا هنگام توزیع
  7
 • در ارتباط با توزیع غذا هریک از موارد زیر را چگونه ارزیابی میکنید
  8
 • عنوان*ضعیفمتوسطخوب
  نحوه برخورد پرسنل توزیع غذا
  وضعیت آراستگی ظاهری و لباس پرسنل توزیع غذا
  نوع و بهداشت ظروف توزیع غذا
  زمان توزیع غذا
  9