فرم پیشنهادات پرسنل

فرم ارائه پیشنهادات پرسنل
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • مدرك و رشته تحصيلي*
  2
 • واحد سازماني*
  3
 • عنوان پست سازماني*
  4
 • تلفن تماس*
  5
 • آدرس الکترونیکی*
  6
 • سوالات
  7
 • عنوان پيشنهاد*توضیح بیشتر
  8
 • لطفا مشخص فرماييد پيشنهاد شما منجر به کداميک از نتايج زير خواهد شد:*
  تسهيل امور و روشهاي انجام کار (ارتقا کيفيت ؛ بهره وري و يا صرفه جويي در زمان)
  صرفه جويي در منابع (فيزيکي – انساني – مالي – اطلاعاتي)
  بهبود روابط و مناسبات سازماني ، انساني و رضايت مشتري
  ساير موارد
  9
 • لطفا روش و نحوه اجراي پيشنهاد را توضيح دهيد*توضیح بیشتر
  10
 • لطفا وضعيت موجود و مشکلات آن را توضيح دهيد*توضیح بیشتر
  11
 • لطفا اثرات و نتايج حاصل از پيشنهاد را در کوتاه مدت و دراز مدت توضيح دهيد*توضیح بیشتر
  12
 • لطفا دقيقا مشخص نماييد مجري و محل اجراي پيشنهاد چه کسی و يا کجا خواهد بود*توضیح بیشتر
  13
 • لطفا منابع مورد نياز براي اجراي پيشنهاد و اينکه چه تضميني براي اجرايي شدن آن لازم است را توضيح دهيد*توضیح بیشتر
  14
 • آيا سازمان يا واحد ديگري را سراغ داريد که پيشنهاد يا طرح مشابهي را اجرا نمايند*توضیح بیشتر
  15
 • آيا سازمان يا واحد ديگري را سراغ داريد که پيشنهاد يا طرح مشابهي را اجرا نمايند*توضیح بیشتر
  16
 • سایر توضيحات ضروري*توضیح بیشتر
  17